Grand Challenges

Organizers

Hailin Shi*, Xiaobo Wang*, Xiangyu Zhu**, Yinglu Liu*, Hao Shen*

*AI Platform and Research, JD.com

**Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

https://facial-landmarks-localization-challenge.github.io

Organizers

Dong Liu (USTC), Ming-Hsuan Yang (University of California at Merced)

University of Science and Technology of China (USTC)

Hefei Zhongke Leinao Intelligence Technology Co., Ltd.

https://icme19inpainting.github.io/

Organizers

Changhu Wang*, Yi Ma**, Wei-Ying Ma*

* Bytedance AI Lab

**University of California, Berkeley

http://ai-lab-challenge.bytedance.com/tce/vc/

Organizers

Guangtao Zhai*, Zhaohui Che*, Jesus Guttirez+, Patrick Le Callet+

*Shanghai Jao Tong University, China

+University of Nantes, France

https://saliency4asd.ls2n.fr

Grand Challenges Chairs

Gene Cheung
York University, Canada
Jiaying Liu
Peking University, China